Slider 1 We hereby declare that Temax can guarantee the flow of thermal packaging for pharmaceuticals and health products to our international customers during the COVID-19 pandemic. This guarantee is provided by our three international factories and separate warehouses where continuous stock flow and QA is provided. COVID-19 Manufacturing Stability Declaration Slider 1 Hierbij verklaren wij dat Temax de flow van thermische verpakkingen voor farmaceutica en healthcare naar onze internationale klanten kan garanderen. Deze garantie wordt geboden door onze drie internationale fabrieken en afgescheiden magazijnen waar continue voorraadstromen en QA worden verzorgd. COVID-19 Productie stabiliteitsverklaring Slider 1 Hiermit erklären wir dass Temax die Anlieferung von Thermoverpackungen für Pharmazeutika und Gesundheitsprodukte an unsere internationalen Kunden garantieren kann. Diese Garantie bieten unsere drei internationalen Produktionen und separaten Lager, in denen für kontinuierliche Warenflüsse und Qualitätssicherung gesorgt ist. Erklärung zur Produktionsstabilität Slider 1 Nous déclarons par la présente que Temax peut garantir le flux d'emballages thermiques pour les produits pharmaceutiques et de santé à nos clients internationaux. Cette garantie est fournie par nos trois usines internationales et nos entrepôts séparés où les flux de stock continus et l'assurance qualité sont pris en charge. Déclaration de stabilité de la production

Slider 1 TEMPERATURE PROTECTION HOT-COLD DESIGNING/MANUFACTURING/IMPLEMENTATION/MAPPING/TRAINING ETC... COLD CHAIN solutions for PHARMACEUTICALS GLOBAL PRESENTS EUROPE-USA
Manufacturing/Warehousing/Sales/Service
WE
THINK
GREEN
Products/Supply Chain
Formulas/Recycling Formulas/Green Manufacturing

H.C.C.P.’s “Hazardous Critical Control Points” in temperatuurgecontroleerde trailers

H.C.C.P.’s “Hazardous Critical Control Points” in temperatuurgecontroleerde trailers

Gekoelde, diepgevroren of verwarmde goederen op de juiste temperatuur transporteren is niet zo eenvoudig als soms wel lijkt. Onderstaand vindt u enkele probleemstellingen die zich voordoen bij geconditioneerde trailers of opleggers met onderaan op deze pagina de oplossing voor deze stellingen.

Vooraan te koud, achteraan te warm in een koeltrailer

Al wie ervaring heeft met koeltransport zal kunnen beamen dat het realiseren van de optimale, vereiste temperatuur in een koeltrailer of vriestrailer niet evident is. Zeker over de volledige lengte van de oplegger. De luchtstroom van de koelmotor is vaak niet sterk genoeg om achteraan in de trailer de optimale temperatuur te realiseren (zie fig1) waardoor een kwaliteitsverlies van de goederen kan optreden. Tevens is de techniek van de koelmotoren van die aard dat het moeilijk is om achteraan in de trailer de temperatuur naar omlaag te trekken. De koelmotor blaast namelijk bovenaan koude lucht uit en zuigt deze onderaan weer aan, en dit gebeurt enkel vooraan in de trailer. Hierbij wordt de instelling van de koelmotor, de temperatuur die u op de koelmotor instelt, gecontroleerd via de aanzuiging van de koelmotor. Staan vooraan in de trailer koude producten, dan zuigt de koelmotor koude lucht aan waardoor deze te snel de ingestelde temperatuur bereikt, dus nog vooraleer achteraan de juiste temperatuur werd bereikt. Deze problematiek heeft er reeds toe geleid dat de wetgever heeft bepaald dat ook achteraan in de trailer een temperatuurmeting dient te gebeuren, doch is dit slechts een meting en geen sturing voor de koelmotor. Deze problematiek versterkt of verzwakt naargelang de tijdsduur van het transport. Des te korter het transport, des te groter dit probleem doorweegt. Is het transport lang, dan zal ook achteraan in de trailer de temperatuur ooit wel eens gehaald worden.
Transfrigoroute is een organisatie die de belangen van het koeltransport aantrekt en behartigt. Recent hebben zij bij de Europese Unie een vraag ingediend om de wettelijk toegestane lengte en hoogte van de koeltrailers te vergroten. Dit niet om de laadkapaciteit te vergroten, maar om een betere luchtstroom te kunnen genereren. De problematiek van het realiseren van de optimale temperatuur in de koel en vriestrailers is met andere woorden van die aard dat zelfs traileraanpassingen gevraagd worden

Hot-spots in de koeltrailer
Hot-spots zijn punten of locaties in de koeltrailer of vriestrailer die te warm zijn volgens de ingestelde waarde van de koelmotor. Met andere woorden geeft de koelmotor aan zijn ingestelde temperatuur te hebben bereikt maar zijn er in de trailer nog locaties waar de temperatuur de ingestelde of vereiste waarde nog niet heeft bereikt. Het spreekt voor zich dat deze hotspots een kwaliteitsverlies betekenen voor de goederen.

In nevenstaande afbeelding ziet u mogelijke locaties in de trailer waar dergelijke hotspots kunnen optreden. Nevenstaande afbeelding toont dat Hotspots zich profileren bij ongelijk gestapelde pallets of rolcontainers. Tussen de hoger geladen pallets, of direct na een hoger geladen pallet, treedt automatisch een hotspot op waar de temperatuur warmer is dan voor de hoger geladen pallet. Dit heeft uiteraard te maken met de luchtstroom van de koelmotor. De gekoelde lucht wordt namelijk alleen van voor naar achter geblazen waardoor hoger geladen pallets een struikelblok vormen voor de doorstroming en er bijgevolg hotspots ontstaan. De waarde van de Hotspot, die wel eens fors kan zijn, wordt hierbij bepaald door de hoogte van de voorstaande pallet, de diepte of laagte van de achterstaande pallet en de starttemperatuur van de lucht in de trailer die uiteraard bepaald wordt door de weersomstandigheden.

Openstaande deuren van de koeltrailer
Een geladen koeltrailer of vriestrailer moet uiteraard weer gelost worden. Dit lossen brengt thans problemen met zich mee, zeker als een deellading gelost wordt en als het lossen niet aan een gekoelde loskaai gebeurt. Eenmaal de deuren geopend stroomt er namelijk een warme luchtstroom in de trailer waarvan de temperatuur uiteraard bepaald wordt door de weersomstandigheden.

Deze warme luchtstroom beïnvloedt de temperatuur van de goederen waarbij de koelmotor na het sluiten van de deuren het zéér moeilijk heeft om deze warme lucht wederom af te koelen. Dit ten gevolge van probleemstelling 1. Dit losprobleem kan zelfs ernstige vormen aannemen voor de koelproducten als veel lospunten aangedaan worden, waardoor de deuren veelvuldig geopend worden, en de afstand tussen de lospunten klein is waardoor de koelmotor onmogelijk in staat is om de warme temperatuur enigzins wat af te koelen

Te grote windsnelheid in de koeltrailer
Om een antwoord te bieden aan voorgaande probleemstellingen worden steeds zwaardere koelmotoren op de markt gebracht die een groter luchtdebiet kunnen genereren.

Ofschoon ook bij deze zware koelmotoren voorgaande probleemstellingen blijven bestaan, heeft een groter luchtdebiet, wat automatisch een sterkere en krachtigere luchtstroom betekent, een nadeel voor bepaalde goederen. Bladgroenten zoals sla bijvoorbeeld of bloemen en planten zijn zéér gevoelig voor deze sterke luchtstromen waardoor hun kwaliteit aanzienlijk afneemt.

De oplossing: Triple Cooler

De Triple Cooler is een uniek luchtsturingssysteem voor koeltrailers dat een oplossing biedt aan voorgaande probleemstellingen. De Triple Cooler is opgebouwd uit een polyester tunnelsysteem, bestaande uit drie luchtkanalen, die tegen het dak van de koeltrailer wordt ingebouwd en een aansluiting heeft met de uitblaas en aanzuig van de koelmotor. De tunnel beschikt over zes locaties waar de lucht zowel wordt uitgeblazen als opgezogen waarbij elke lokatie van een automatisch gestuurd kleppensysteem is voorzien die de luchtstroom toelaat of afsnijdt. Per locatie is tevens een temperatuurmeting geïntegreerd die lokaal de heersende temperatuur meet en registreert. Dit alles staat gekoppeld met een elektronische sturing die het geheel coördineert.

De werking is eigenlijk vrij eenvoudig. Op de koelmotor en de triple cooler wordt de gewenste temperatuur ingesteld en verder loopt alles automatisch. Per locatie gaat het systeem de temperatuur meten en vergelijken met de ingestelde waarde. Is een lokatie te warm, dan gaan de gemotoriseerde kleppen openen zodat op die locatie een luchtcirculatie ontstaat zijnde; koude lucht blazen en de heersende warme lucht opzuigen. Is de gewenste temperatuur eenmaal bereikt dan sluiten de kleppen op deze locatie en wordt de luchtstroom verdeelt over de nog openstaande locaties. Dit maakt dat zelfs 100% van de capaciteit van de koelmotor achteraan in de trailer kan gegenereerd worden waardoor probleemstelling 1 zijnde; te warm achteraan en te koud vooraan in de trailer opgelost wordt. De temperatuurregeling en sturing per locatie in plaats van enkel vooraan zorgt er tevens voor dat Hotspots, zie probleemstelling 2 geheel vermeden worden. Ook bij het openen van de deuren probleemstelling 3 biedt de Triple Cooler een oplossing. Gezien per locatie een luchtsturing plaatsvindt zal bij openstaande deuren 100% van de capaciteit van de koelmotor achteraan in de trailer plaatsvinden waardoor als het ware een luchtgordijn ontstaat die belemmert dat teveel warme lucht in de trailer stroomt. Ook bij een koelmotor die bij het lossen wordt afgezet, wat in sommige gemeenten wet is, brengt de Triple Cooler soelaas. Sluit men de deuren na het lossen dan zullen eveneens de voorste locaties afgesloten blijven aangezien deze nog op temperatuur zullen zijn en wordt alle capaciteit van de koelmotor op het achterste deel van de koeltrailer gecentraliseerd zodat achteraan de temperatuur weer snel op peil wordt gebracht. Wat met probleemstelling 4 , te sterke luchtstroming in de koeltrailer, hiervoor is per locatie de openstand van de kleppen instelbaar waardoor de instroming van de gekoelde lucht wordt gestuurd en gecontroleerd. Hiervoor is de kleppenstand opgedeeld in maar liefst 10 mogelijke standen die geheel elektronisch worden geregeld.

Enter your keyword